De politieke structuur van Nederland en Nieuwpoort

De stad Nieuwpoort maakt deel uit van de gemeente Molenwaard en de provincie Zuid-Holland. Aan het hoofd van het land staat Koning Willem Alexander die samen met het kabinet en de Staten-Generaal het land leidt volgens de regels het Nederlandse Rechtssysteem vastgelegd in de Grondwet. Nederland is een constitutionele monarchie en een parlementaire democratie. Ook zijn alle beslissingen gebaseerd op consensus wat betekent dat alle politieke spelers in overeenstemming moeten zijn voordat een nieuwe wet kan worden doorgelaten.

De koning en het kabinet

Aan het hoofd van de Nederlandse democratie staan de koning en het kabinet. Het kabinet bestaat uit alle ministers die worden aangevoerd door de minister-president, ook wel de premier genoemd. Tezamen met de koning vormen zij de regering. Deze ministers zijn op hun beurt weer verbonden met verschillende ministeries, zoals het ministerie van Financiën, Onderwijs of Cultuur en Wetenschap. De koning mag alleen geen beslissingen maken en doet dit uitsluitend samen met de rest van de regering. De rol van koning Willem Alexander is dan ook grotendeels symbolisch.

De Staten-Generaal

Onder de Staten-Generaal wordt het Nederlandse parlement aangeduid en deze bestaat uit twee afdelingen, namelijk de Eerste- en de Tweede Kamer. De Eerste Kamer bevat 75 leden die eens in de vier jaar worden gekozen door leden van de Provinciale Staten. Hier zitten vaak oud-politici in die nieuwe wetgevingen nogmaals controleren en toetsen aan de grondwet. De Tweede Kamer heeft 150 leden en wordt door het volk gekozen. Deze verkiezingen vinden een keer in de vier jaar plaats of nadat het kabinet ontbonden wordt door de premier. In de Tweede Kamer worden voornamelijk drie taken uitgevoerd, namelijk de vertegenwoordiging van het volk, de controle van het regeringsbeleid en de medewetgeving.

De Grondwet

Alles wat de Nederlandse regering besluit, moet worden getoetst aan de grondwet. Dit is het belangrijkste document van de staat en in Nederland is deze in 1814 opgesteld en als laatste in 1983 is herzien. In de Grondwet worden burgerrechten beschreven, zoals de vrijheid van meningsuiting en het kiesrecht. Daarna worden ook de regels voor de staatsinrichting bepaald, waaronder het bestuur van provincies en gemeenten en de manier waarop instellingen moeten worden gekozen. De Grondwet geldt zowel voor Nederland als voor Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

De politieke partijen

Omdat Nederland een Parlementaire Democratie is, kiest het volk elke vier jaar een aantal volksvertegenwoordigers. Deze zijn allemaal lid van een bepaalde politieke partij en wanneer je kiezen mag, stem je op jouw partij naar keuze. Zo heeft het volk direct invloed op het beleid van de overheid en hoe meer stemmen een politieke partij krijgt, hoe meer leden ze in de tweede kamer kunnen plaatsen. De politieke partij die wint regeert echter nooit alleen en doet dit in de vorm van een coalitie. Tijdens de laatste verkiezingen op 15 maart 2017 hebben dertien partijen zich een plek weten te bemachtigen in de Tweede Kamer. De grootste winnaar was de VVD met 33 zetels, gevolgd door de PVV (20 zetels) en de CDA (19 zetels). De andere partijen die de komende jaren deel uitmaken van de Tweede Kamer zijn D66, GROENLINKS, de SP, de P.v.d.A, de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren, de 50PLUS partij, de SGP, DENK en het Forum voor Democratie.

De provincies

Nederland heeft in totaal 12 provincies die zich in het politieke systeem onder de regering en de overheid bevinden, maar boven de gemeenten. Elke provincie bestaat uit een aantal gemeenten die ook weer hun eigen bestuur hebben. De provinciale besturen maken beslissingen die te klein zijn voor de regering, maar te groot zijn voor de gemeente. Denk hierbij aan de aanleg van fietspaden, het fuseren van zorginstellingen en beslissingen met betrekking tot het openbaar vervoer. De onderwerpen waar de provincie mee te maken krijgt zijn onder andere verkeer en vervoer, milieu, recreatie, cultuur en welzijn. Ruimtelijke Ordening en het bepalen van bestemmingsplannen zijn hier ook een groot onderdeel van. Aan het hoofd van de provincie staan de Provinciale Staten en het aantal leden per provincie hangt af van de grootte van die provincie. Aan de andere kant zijn er de Gedeputeerde Staten, die zich bezighouden met het dagelijkse bestuur van een provincie. Aan het hoofd van de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten staat de Commissaris van de Koning.

De gemeentes

Na de Overheid en de Provincie is de gemeente de derde laag in de politieke structuur van Nederland. De inrichting hiervan (de organisatie en taken) wordt geregeld in de Gemeentewet. Er zijn 388 gemeenten in Nederland die zich zowel aan een aantal landelijke regels moet houden (het medebewind) als een staatsrechtelijke autonomie hebben. Door de staatsrechtelijke autonomie kunnen gemeentes beslissingen maken die over het dagelijkse reilen en zeilen van de gemeente gaan. Denk hierbij aan het toedienen van subsidiegelden en de algemene verdeling van speeltuinen of ontmoetingscentra. Onder de bevoegdheden van de gemeenten vallen onder andere het onderwijs, de belastingheffing, de stadsontwikkeling en het verkeer en vervoer. De gemeente wordt aangestuurd door de gemeenteraad en deze werkt nauw samen met de Gemeentelijke Rekenkamer en het College van Burgemeester en Wethouders.

Nieuwpoort en politiek

Nieuwpoort maakt dus deel uit van de gemeente Molenwaard die onder één van de 388 Nederlandse gemeentes valt. De burgemeester van Nieuwpoort is de heer Dirk van der Borg die is aangesloten bij de CDA. In totaal heeft de gemeenteraad van Molenwaard 21 leden. Tijdens de laatste verkiezingen hebben de SGP en de CDA de meeste raadszetels gewonnen; beide hebben er 5. De ChristenUnie heeft 4 zetels en de PvdA volgt hierop met 3. Inwoners van Nieuwpoort kunnen bij de gemeente onder andere terecht voor zaken omtrent het ophalen van afval en puin, huwelijken en partnerschappen, het aanvragen van subsidies of vergunningen en het inzien van de status van een bepaalde zaak. Veel gaat tegenwoordig digitaal en je kunt met je persoonlijke inloggegevens bijna alles vanachter je eigen computer regelen zonder naar het gemeentehuis te moeten. Het gemeentehuis zelf is gevestigd in Bleskensgraaf.