De gezondheidszorg en het onderwijssysteem in Nieuwpoort

In Nederland is iedereen verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Alle inwoners zijn dus verzekeringsplichtig en de verzekeringen moeten iedereen die zich wil verzekeren aannemen. Dit systeem is in 2006 in het leven geroepen en vervangt wat vroeger het ziekenfonds en particuliere ziektekostenverzekeringen waren. Het moet iedere verplichte verzekerde van noodzakelijke en op genezing gerichte zorg voorzien.

Het huidige zorgverzekeringsstelsel

In de Nederlandse Grondwet is vastgesteld dat medische zorg voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn. Dit heeft wel als voorwaarde dat iedereen dus wettelijk verplicht is om zich te verzekeren. Met iedereen wordt bedoeld alle Nederlands ingezetenen, met uitzondering van militairen in actieve dienst en gemoedsbezwaarden die vanwege hun levensbeschouwing geen verzekering af willen sluiten. Meerderjarigen zijn verplicht hun minderjarige kinderen mee te verzekeren; minderjarige moeders betalen pro deo mee. De zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor een basisdekking.

Basisdekking en eigen bijdrage

De basisdekking, waar dus iedereen gebruik van kan maken, bestaat uit geneeskundige zorg, hulpmiddelenzorg, verzorging, opname, vervoer, verblijf, farmaceutische zorg en mondzorg. Dit basispakket wordt jaarlijks bepaald door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarbij ze zich laten informeren door het Zorginstituut Nederland. Er zijn ook een aantal soorten zorg waarbij je een eigen bijdrage moet leveren. Een paar voorbeelden hiervan zijn het aanschaffen van hoortoestellen en een kunstgebit, kraamzorg thuis, bevallingen in een ziekenhuis zonder medische noodzaak en bepaalde geneesmiddelen moeten ook gedeeltelijk nog worden gecompenseerd.

Uitbreidingen en kosten

De basisdekking vergoed een groot deel van de meest gangbare zorgkosten, maar het is mogelijk deze uit te breiden en beter aan te passen op je eigen behoeften. Denk hierbij aan het verzekeren van alternatieve geneeswijzen, tandartsverzekeringen, contactlenzen en brillenglazen of anticonceptiva. De kosten voor een basisverzekering in Nederland liggen rond de €100 per maand per persoon. De eigen risico bijdrage is verplicht €385. Kies je voor een aanvullende verzekering dan kunnen deze kosten oplopen van €5 tot €50 extra per maand.

De verschillende zorgverzekeraars

Op dit moment zijn er 15 zorgverzekeraars waarbij je een verzekering af kunt sluiten. Deze zijn aangesloten bij een vereniging Zorgverzekeraars Nederland. Dit is een belangenorganisatie die de zorgverzekeraars steunt. De vier grootste verzekeringsmaatschappijen zijn UVIT, Achmea, CZ en Mengis. Daarnaast zijn er nog 11 kleinere maatschappijen, zoals Delta Lloyd, AZVZ, Zorg en Zekerheid en Azivo.

Ziekenhuizen in Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft een aantal goede ziekenhuizen in de aanbieding. Het Haaglanden Medisch Center, bijvoorbeeld, waar je terecht kan voor zowel acute zorg, als kankerzorg en vrouw- en kindzorg. Dit ziekenhuis heeft vele specialismen, zoals fysiotherapie en sportblessures, pathologie en verloskunde. Daarnaast is er het Havenziekenhuis in Rotterdam, waar senioren centraal staan, maar ook reizigersgeneeskunde en basiszorg. Het BLOOM-ziekenhuis is een speciaal ziekenhuis waar een lekkerder en gezonder leven speciaal staat en waar je advies kunt krijgen over voeding, beweging, lifestyle en psyche. In de gemeente Molenwaard zelf zijn geen ziekenhuizen te vinden, maar wel een groot aantal goede dokters- en tandartspraktijken.

Het onderwijssysteem in Nederland

De manier waarop het onderwijssysteem is ingedeeld is in eerste instantie op leeftijd en daarna op onderwijsniveaus. Alle kinderen zijn leerplichtig vanaf hun 5e jaar tot aan hun 16e levensjaar. In die tijd doorlopen ze eerst de basisschool en vervolgens de middelbare school. Daarna is onderwijs niet meer verplicht, maar stromen de meeste leerlingen door naar verschillende onderwijsniveaus, zowel vormend, als beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is hier verantwoordelijk voor en het toezicht hierop wordt gedaan door de Inspectie van het Onderwijs.

De basisschool

In Nederland gaan kinderen al vroeg naar school. De leerplicht begint bij 5 jaar, maar vanaf hun 4e worden ze hier al op voorbereid door een paar uur in de week naar school te gaan. De eerste twee groepen zijn dan ook voor kleine kinderen, waar nog niet aan lezen en schrijven wordt gedaan en wat ook wel de kleuterklassen worden genoemd. Vanaf groep drie gaan de kinderen echt het basisonderwijs in en beginnen ze met lezen en schrijven. Het basisonderwijs loopt tot groep 8, dus in totaal zijn kinderen hier 8 jaar mee bezig om dit af te ronden. Aan het einde wordt een citotoets gegeven waarin kinderen advies krijgen voor het niveau en het type vervolgonderwijs, gebaseerd op hun prestatie.

Het voortgezet onderwijs

Nadat de basisschool is afgerond en de kinderen weten naar welk niveau ze kunnen doorstromen, gaan ze het voortgezet onderwijs in. Dit bestaat uit vier verschillende niveaus, beginnend bij het praktijkonderwijs, daarna het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Het praktijkonderwijs is speciaal ingericht voor moeilijk lerende kinderen en bereidt de kinderen voor op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Na dit afgerond te hebben kunnen de leerlingen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Na het vmbo kunnen de leerlingen doorstromen naar het mbo. De meeste kinderen in Nederland zitten op vmbo-niveau en als ze 16 zijn, hebben ze dit afgerond. De havo duurt 5 jaar en is meer een algemeen vormend onderwijs dan een beroepsopleiding. Met een havodiploma kan een leerling doorstromen naar het vwo, of een hoger beroepsonderwijs (hbo) opleiding doen. Het vwo neemt 6 jaar in beslag en bereid de leerlingen voor op de universiteit. Dit is onderverdeeld in het atheneum en het gymnasium, met als verschil dat leerlingen in de laatste groep ook Latijn en Oudgrieks leren.

Scholen in Nieuwpoort

In de stad Nieuwpoort zelf zijn verschillende onderwijsinstellingen beschikbaar van kleuter- en lager- tot secundair onderwijs. In de gemeente Zuid-Holland zijn verscheidene internationale scholen te vinden, zoals Rotterdam International Secundary School, waar kinderen worden voorbereid op internationaal onderwijs en kunnen studeren in het Engels en leren over de Nederlandse Cultuur. Op the International School of The Hague zitten op dit moment kinderen van 85 nationaliteiten die allen worden aangemoedigd tot kritisch denken en het accepteren van andere culturen en nationaliteiten. De American School of The Hague heeft voor een groot gedeelte Amerikaanse leerlingen, maar kinderen van alle nationaliteiten zijn hier welkom en The British School in The Netherlands die een van de grootste en meest succesvolle internationale school is in Europa. De afstand van Nieuwpoort naar Rotterdam is ongeveer 45 kilometer en naar Den Haag is dit 70 kilometer.